Testové otázky

 1. Označte správný výraz pro výpočet zrychlení

  _rovnice_.
  _rovnice_.
  _rovnice_.
  _rovnice_.

 2. Pohyb, jehož zrychlení a = konst ≠ 0 nazýváme

  rovnoměrný.
  konstantní.
  rovnoměrně zrychlený.
  nerovnoměrně zrychlený.

 3. Správný výraz pro vztah mezi obvodovou a úhlovou rychlostí je

  v = φα.
  v = .
  v = .
  v = φω.

 4. Hybnost H je definována výrazem

  H = mv2.
  H = ma.
  H = mv.
  H = ½mv2.

 5. Podle zákona o změně kinetické energie je tato změna rovna

  vnějším silám.
  impulsu vnějších sil.
  práci vnějších sil.Počet správných odpovědí : 0
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky