Pružnost a pevnost pro elektrotechnikuIntegrální zákony a pohybové rovnice

Zadání

Vozík o hmotnosti m je spuštěn po nakloněné rovině o délce l1 a úhlu sklonu β. Celkový odpor působící na vozík je vyjádřen silou T

Původní zadané parametry úlohy

m = 600 kg
β = 10 °
l1 = 10 m
T = 300 N

Úkoly

Vyšetřete, na jaké vzdálenosti l2 a za jakou dobu t se vozík zastaví.

Poznámky

Rotující hmoty zanedbejte.
Gravitační zrychlení g je uvažováno jako 9.81 ms-2.
Při kontrole správnosti výsledků je tolerována chyba ± 1%.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky