Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám studijní materiál k předmětu Pružnost a pevnost pro elektrotechniku zahrnující teorii a řešené i neřešené příklady.

Tento materiál byl vytvořen, aby Vám pomohl se v předmětu orientovat a poskytl podklady pro studium přiměřené požadavkům předmětu. Existuje totiž dostatek studijní literatury, avšak vzhledem k povaze předmětu je tato literatura zpravidla rozsáhlejší a obsahující víc, než je k úspěšnému zvládnutí potřeba. Je dobré si uvědomit, že předmět Pružnost a pevnost pro elektrotechniku nemá za cíl vychovat odborníky v oblasti mechaniky či pružnosti, ale poskytnout Vám znalosti v takovém rozsahu abyste byli schopni problém rozpoznat, jednodušší vyřešit a se složitějšími se obrátit na odborníka a s porozuměním s ním diskutovat.

Ačkoliv předmět nese název Pružnost a pevnost, je jeho součástí i mechanika tuhých těles. Bez její znalosti nelze totiž problémům pružnosti a pevnosti plně porozumět. Proto je předmět rozdělen na dva bloky. Jimi jsou mechanika tuhých těles a pružnost a pevnost (tj. mechanika poddajných těles). V rámci těchto bloků jsou probrány jednotlivé kapitoly, vždy se stručným teoretickým přehledem a s následnými řešenými i neřešenými příklady.

Při hodnocení vašich znalostí na závěr tohoto předmětu bude velký důraz kladen na řešení příkladů, teoretický základ však nelze zcela pominout. Bez něho totiž nelze příkaldům plně porozumět. Nebudou vyžadovány podrobné znalosti různých odvození, ale spíše schopnost teoretické závěry aplikovat. Proto si materiál neklade za cíl hluboké teoretické rozbory ani nelpí vždy na přesných odvozeních, ale klade si za cíl problém pojmenovat, přispět k jeho pochopení a ukázat cestu k řešení.

Pokud kdokoliv z Vás bude mít zájem o hlubší studium některých partií, existuje množství literatury poskytující hlubší analýzy příslušných problémů a Vaši vyučující budou vždy ochotni Vám vhodnou literaturu doporučit.

Věříme, že předkládaný studijní materiál Vám umožní bezproblémové zvládnutí předmětu a vybaví Vás znalostmi, které budou užitečné ve Vaší práci v budoucnu.

Tyto internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu fondu rozvoje vysokých škol 447/2008/F1d, Zkvalitnění výuky předmětu „Pružnost a pevnost pro elektrotechniku“.

Na vytváření těchto podkladů se podíleli kolegové:

Je milou povinností poděkovat těmto kolegům za spolupráci a velké úsilí při vytváření tohoto materiálu.


Garant přemětu Vlastimil Vacek

Kontakt pro připomínky: Tomáš Kroupa
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky