Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 2

Výukové texty a interaktivní příklady, které naleznete na těchto internetových stránkách, jsou určeny především studentům magisterského studia na Fakultě strojní a bakalářského studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kteří absolvují předmět Pružnost a pevnost 2. Tyto materiály mohou využít také studenti bakalářského studijního oboru Stavitelství na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Materiály mohou využívat i studenti z jiných univerzit v české republice, kteří studují příbuzné předměty na svých domovských univerzitách.

Při vytváření těchto podpůrných materiálů nebylo cílem autorů nahradit ani přednášky a cvičení z daného předmětu, ani vytvořit pro tento předmět skripta. Obsah internetových stránek by měl studentům posloužit jako doplňkový pracovní text pro snazší pochopení teorie a metodiky při řešení konkrétních úloh. Měl by jim tak pomoci při přípravě na zkoušku. Také proto byly vybrány ty přednášené partie, na které je kladen velký důraz a které zároveň dělají studentům problémy při jejich zvládnutí. Materiály na těchto internetových stránkách jsou členěny v následujících kapitolách:

  1. Silnostěnné válcové nádoby
  2. Rotující kotouče
  3. Křivé a lomené pruty
  4. Vzpěr přímých prutů

Každá kapitola je dále rozdělena do šesti podkapitol. V první z nich, nazvané „Shrnutí základních poznatků“, student nalezne základní poznatky vztahující se k dané problematice. Je nutno upozornit, že tyto texty nejsou vyčerpávající a studenti by je měli používat především jako doplňující materiály přednášek.

V druhé podkapitole, nazvané „Otázky k procvičení“, mají studenti možnost ověřit si své teoretické vědomosti, popř. jejich aplikování na konkrétních jednoduchých případech. Na řadu otázek lze nalézt odpovědi přímo v předcházející podkapitole, na některé otázky je však nutno hledat odpovědi v přednáškách nebo odborné literatuře. Některé odpovědi lze zvládnout pouze na základě vlastní úvahy v kombinaci s aplikací získaných znalostí. Otázky jsou přitom voleny tak, aby nebyly opomenuty žádné důležité poznatky z dané partie.

V třetí podkapitole „Řešené příklady“ studenti naleznou příklady s podrobným popisem řešení. Kromě příkladů určených především pro pochopení základních postupů řešení jsou v některých partiích zařazeny i komplexnější příklady, které mohou mít i praktické využití, viz např. příklad 5 v partii Rotující kotouče.

V následující podkapitole „Příklady k procvičení“ si pak mohou studenti otestovat, jak zvládli danou problematiku. Přitom mohou využít Interaktivního průvodce řešením, který jim formou prezentace pomůže rychle se orientovat v dané skupině úloh, nebo mohou využít uživatelské rozhraní „Interaktivní příklad“, pomocí kterého si mohou samostatně ověřit správnost výsledků u vybraných typů příkladů. Student si může navrhnou také vlastní zadání, které posléze vyřeší, a správnost svých výpočtů si ověří prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Tyto internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu FRVŠ číslo 136/2009/F1/d nazvaného

Podpůrné materiály pro výuku předmětu Pružnost a pevnost 2.

Je milou povinností poděkovat kolegovi Ing. Vítězslavu Adámkovi, Ph.D. za spolupráci a vynaložené úsilí při vytváření tohoto materiálu. Poděkování patří také panu Bc. Drahomíru Rycheckému a panu Bc. Martinu Fišerovi, kteří se jako studenti podíleli na řešení projektu a jsou tvůrci částí „Průvodce řešením“. Děkuji i Ing. Miroslavu Horákovi, Ph.D., jehož zásluhou vznikly tyto internetové stránky.

Ing. Martin Zajíček, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky