Prut po částech konstantního průřezu namáhaný na tah/tlakNápověda

Při kontrole správnosti výsledků je tolerována chyba ± 2%. Proto hledanou veličinu stanovte nejprve pomocí symbolického zápisu a teprve poté vyčíslete.

Poznámky pro zadávané hodnoty:
  • Průřez prutu se může měnit pouze skokově
  • Mechanické a fyzikální vlastnosti prutu se mohou měnit pouze skokově (pouze podél osy prutu)
  • Vnější síly působící zleva doprava jsou chápány jako kladné, viz obrázek
  • Kladná změna teploty Ti i-té části prutu odpovídá jeho ohřátí
Poznámky pro vypočtené hodnoty:
  • Reakce působící zprava doleva je chápána jako kladná, viz obrázek
  • Vnitřní síla je chápána jako kladná, působí-li ve směru vnější normály povrchu v místě řezu
  • Kladné normálové napětí je chápáno jako tahové
  • Kladná změna délky úseku prutu je chápána jako prodloužení
Tip:

Tento program lze použít i pro kontrolu řešení prutů vetknutých na obou koncích, tj. prutů 1-krát staticky neurčitých. Nejprve řešte Vaši úlohu a stanovte obě neznámé reakce. Potom zadejte vstupní hodnoty do programu, přičemž za sílu v bodě 1 (síla v úseku 1) zadejte Vámi vypočtenou reakci na pravé straně. Jestliže jste tuto sílu vypočítali správně, je posuv v bodě 1 roven 0.


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky