Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 1

Výukové texty a interaktivní příklady, které naleznete na těchto internetových stránkách, jsou určeny především studentům bakalářského studia na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni, kteří absolvují předmět Pružnost a pevnost 1. Tyto materiály mohou využít také studenti bakalářského studijního programu Design v oboru Design v rámci předmětu Pružnost a pevnost pro design, taktéž na ZČU v Plzni. Materiály však mohou využít i studenti z jiných univerzit v české republice, kteří studují příbuzné předměty na svých domovských univerzitách. Při vytváření těchto textů nebylo cílem autorů ani nahradit přednášky a cvičení z výše uvedených předmětů a ani vytvořit pro tyto předměty skriptum. Obsah internetových stránek by měl studentům posloužit především jako doplňkový pracovní text pro snazší pochopení teorie a metodiky při řešení konkrétních úloh a při jejich přípravě na zkoušku. Proto byly jako základ vybrány především ty partie ze základního kurzu pružnosti a pevnosti, na které je kladen největší důraz při zkoušce. Tomu je přizpůsobeno samotné členění internetových stránek do následujících kapitol nazvaných

  1. TAH-TLAK
  2. KVADRATICKÉ CHARAKTERISTIKY PRŮŘEZŮ
  3. OHYB (Napjatost)
  4. OHYB (Deformace)
  5. KRUT A STŘIH
  6. NAPJATOST A HYPOTÉZY PEVNOSTI
  7. KOMBINOVANÉ NAMÁHÁNÍ
  8. MEZNÍ STAV PŘI OHYBU NOSNÍKŮ

Každá kapitola je potom rozdělena do čtyř, popř. pěti podkapitol. V první podkapitole, nazvané Shrnutí základních poznatků, student vždy nalezne základní poznatky vztahující se k dané problematice. Na tomto místě znovu důrazně upozorňujeme, že tyto texty nejsou vyčerpávající a studenti by je měli používat především jako doplněk k přednáškám. V druhé podkapitole, nazvané Otázky k procvičení, mají studenti možnost ověřit si své teoretické vědomosti, popř. jejich aplikování na konkrétních jednoduchých případech. Na řadu otázek lze nalézt odpovědi přímo v předcházející podkapitole, na některé otázky však musí hledat odpovědi v přednáškách nebo skriptech, nebo nalezne odpovědi na základě vlastní úvahy v kombinaci s aplikací získaných znalostí z teorie. Otázky jsou voleny přitom tak, aby nebyly opomenuty žádné důležité poznatky z dané kapitoly. Ve třetí podkapitole Řešené příklady naleznou studenti příklady s podrobným návodem řešení. Kromě příkladů určených především pro pochopení základních postupů řešení těchto a jim podobných příkladů jsou v některých partiích zařazeny i praktické příklady jako např. v partii tah-tlak výpočet zděře. V následující podkapitole Příklady k procvičení si pak mohou studenti vyzkoušet, jak zvládli danou problematiku. K procvičení mohou využít i uživatelské rozhraní, pomocí kterého mohou ověřovat samostatně vypočtené příklady ze skupiny vybraných úloh, jež se často vyskytují v písemné části zkoušky. Student si sám navrhne zadání a vyřeší. Poté si může prostřednictvím uživatelského rozhraní ověřit správnost svých výpočtů.

Tyto internetové stránky byly vytvořeny v rámci fondu rozvoje vysokých škol F496/2007/F1d Zkvalitnění výuky předmětu „Pružnost a pevnost 1“.

Na vytváření těchto podkladů se podíleli kolegové:

Je milou povinností poděkovat těmto kolegům za spolupráci a velké úsilí při vytváření tohoto materiálu a také paní Janě Nocarové, která se podílela na přepisování textu a vytváření obrázků.

František Plánička
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky
 
{ERROR}