Mechanika kompozitních materiálů

Seznam značení a použitých symbolů
Tabulka 1: Seznam použitých symbolů.
SymbolRozměrPopis
\(f\)[-]Vlákna (fibers)
\(m\)[-]Matrice (matrix)
\(1\)[-]Směr vláken / \(1\). směr osnovy materiálu / směr \(1\). osy souřadného systému materiálových os
\(2\)[-]Směr příčný na vlákna / \(2\). směr osnovy materiálu / směr \(2\). osy souřadného systému materiálových os
\(3\)[-]Směr příčný na vrstvu kompozitu / směr \(3\). osy souřadného systému materiálových os
\(O(1,2,3)\)[-]Souřadný systém materiálovcýh os
\(x\)[-]Osa globálního souřadného systému
\(y\)[-]Osa globálního souřadného systému
\(z\)[-]Osa globálního souřadného systému
\(O(x,y,z)\)[-]Globální souřadný systém
\(E_f\)[Pa]Modul pružnosti vláken
\(E_m\)[Pa]Modul pružnosti matrice
\(\nu_f\)[-]Poissonovo číslo vláken
\(\nu_m\)[-]Poissonovo číslo matrice
\(V_f\)[-]Objemový podíl vláken
\(E_1\)[Pa]Modul pružnosti ve směru vláken / v \(1\). směru osnovy materiálu
\(E_2\)[Pa]Modul pružnosti ve směru příčném na vlákna / ve \(2\). směru osnovy materiálu
\(\nu_{12}\)[-]Poissonovo číslo v rovině kompozitu
\(\nu_{23}\)[-]Poissonovo číslo v rovině kolmé na rovinu kompozitu
\(G_{12}\)[Pa]Smykový modul pružnosti v rovině kompozitu
\(G_{23}\)[Pa]Smykový modul pružnosti v rovině kolmé na rovinu kompozitu
\(G_{13}\)[Pa]Smykový modul pružnosti v rovině kolmé na rovinu kompozitu
\(\boldsymbol{\varepsilon}\)[-]Vektor deformací
\(\varepsilon_1\)[-]Deformace ve směru osy \(1\)
\(\varepsilon_2\)[-]Deformace napětí ve směru osy \(2\)
\(\gamma_{12}\)[-]Zkos v rovině \(12\)
\(\gamma_{23}\)[-]Zkos v rovině \(23\)
\(\gamma_{13}\)[-]Zkos v rovině \(13\)
\(\varepsilon_x\)[-]Deformace ve směru osy \(x\)
\(\varepsilon_y\)[-]Deformace ve směru osy \(y\)
\(\gamma_{xy}\)[-]Zkos v rovině \(xy\)
\(\gamma_{yz}\)[-]Zkos v rovině \(yz\)
\(\gamma_{xz}\)[-]Zkos v rovině \(xz\)
\({^0{}\boldsymbol{\varepsilon}}\)[-]Vektor deformací v rovině kompozitu
\({^0{}\varepsilon_x}\)[-]Deformace v rovině kompozitu ve směru \(x\)
\({^0{}\varepsilon_y}\)[-]Deformace v rovině kompozitu ve směru \(y\)
\({^0{}\gamma_{xy}}\)[-]Zkos v rovině \(xy\)
\(\boldsymbol{k}\)[-]Vektor křivosti
\(k_x\)[-]Prvek vektoru křivosti
\(k_y\)[-]Prvek vektoru křivosti
\(k_{xy}\)[-]Prvek vektoru křivosti
\({^{\text{s}}{}\boldsymbol{\gamma}}\)[-]Vektor příčných zkosů
\({^{\text{s}}{}\gamma_{yz}}\)[-]Příčný zkos v rovině \(yz\)
\({^{\text{s}}{}\gamma_{xz}}\)[-]Příčný zkos v rovině \(xz\)
\(\boldsymbol{\sigma}\)[Pa]Vektor napětí
\({^0{}\boldsymbol{\sigma}}\)[Pa]Vektor napětí v rovině kompozitu
\({^{\text{s}}{}\boldsymbol{\tau}}\)[Pa]Vektor napětí příčných smyků
\(\sigma_1\)[Pa]Normálové napětí ve směru osy \(1\)
\(\sigma_2\)[Pa]Normálové napětí ve směru osy \(2\)
\(\tau_{12}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(12\)
\(\tau_{23}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(23\)
\(\tau_{13}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(13\)
\(\sigma_x\)[Pa]Normálové napětí ve směru osy \(x\)
\(\sigma_y\)[Pa]Normálové napětí ve směru osy \(y\)
\(\tau_{xy}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(xy\)
\(\tau_{yz}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(yz\)
\(\tau_{xz}\)[Pa]Smykové napětí v rovině \(xz\)
\(\textbf{C}\)[Pa]Matice materiálových konstant v souřadném syustému \(O(1,2,3)\)
\(C_{ij}\)[Pa]Prvek matice materiálových konstant v rovině kompozitu v souřadném syustému \(O(1,2,3)\)
\({^0{}\textbf{C}}\)[PaMatice materiálových konstant v rovině kompozitu v souřadném syustému \(O(1,2,3)\)
\({^{\text{s}}{}\textbf{C}}\)[Pa]Matice smykových modulů pružnosti pro příčné smyky a zkosy v souřadném syustému \(O(1,2,3)\)
\(\textbf{Q}\)[-]matice materiálových konstant v souřadném syustému \(O(x,y,z)\)
\(Q_{ij}\)[Pa]Prvek matice materiálových konstant v rovině kompozitu v souřadném syustému \(O(x,y,z)\)
\({^0{}\textbf{Q}}\)[Pa]Matice materiálových konstant v rovině kompozitu v souřadném syustému \(O(x,y,z)\)
\({^{\text{s}}{}\textbf{Q}}\)[Pa]Matice smykových modulů pružnosti pro příčné smyky a zkosy v souřadném syustému \(O(x,y,z)\)
\(\theta\)[°]Sklon směru daného osou \(x\) oproti směru materiálové osnovy (např. směru vláken) daného směrem \(1\)
\(\textbf{T}_\sigma\)[-]Transformační matice pro napětí
\(\textbf{T}_\varepsilon\)[-]Transformační matice pro deforamce
\(\textbf{N}\)[\(Nm^{-1}\)]Vektor výsledných sil působících na laminát
\(N_x\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledná normálová síla působící na laminát ve směru \(x\)
\(N_y\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledná normálová síla působící na laminát ve směru \(y\)
\(N_{xy}\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledná příčná síla působící na laminát v rovině \(xy\)
\(\textbf{M}\)[\(N\)]Vektor výsledných momentů působících na laminát
\(M_x\)[\(N\)]Výsledný moment působící na laminát v rovině \(xz\)
\(M_y\)[\(N\)]Výsledný moment působící na laminát v rovině \(yz\)
\(M_{xy}\)[\(N\)]Výsledný příčný moment působící na laminát kolmo k rovině \(xy\)
\(\textbf{S}\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledné síly způsobující příčné smykové deformace desky laminátu
\(S_{yz}\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledná smyková síla působící v rovině kolmé na osu \(x\)
\(S_{xz}\)[\(Nm^{-1}\)]Výsledná smyková síla působící v rovině kolmé na osu \(y\)
\(\textbf{A}\)[\(Nm^{-1}\)]Matice tahové tuhosti
\(A_{ij}\)[\(Nm^{-1}\)]Prvek matice tahové tuhosti
\(\textbf{B}\)[\(N\)]Matice vazbové tuhosti
\(B_{ij}\)[\(N\)]Prvek matice vazbové tuhosti
\(\textbf{D}\)[\(Nm\)]Matice ohybové tuhosti
\(D_{ij}\)[\(Nm\)]Prvek matice ohybové tuhosti
\(\textbf{F}\)[\(Nm^{-1}\)]Matice smykové tuhosti
\(F_{ij}\)[\(Nm^{-1}\)]Prvek matice smykové tuhosti
\(\textbf{h}\)[m]Vektor umístění hranic vrstev vzhledem ke střední rovině
\(h_i\)[m]Prvek vektor umístění hranic vrstev vzhledem ke střední rovině

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky