Rozložení hmotnosti tělesa vzhledem k souřadnicovému systému

Zatímco hmotu hmotného bodu charakterizovala jediná fyzikální veličina, a sice hmotnost m, u tělesa je nutno kromě tohoto parametru znát polohu středu hmotnosti T a parametry definující rozložení hmotnosti vůči zvolenému souřadnicovému systému x, y, z s pevným počátkem 0.

Schema
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky