Plastický ráz tyče

Homogenní štíhlá tyč délky l se posouvá ve vodorovné rovině po přímce rychlostí v kolmou na tečnu k narážce. V místě daném parametrem (viz obr.) narazí na narážku plastickým rázem. Společný bod tyče i narážky zůstane v klidu a tyč začne rotovat úhlovou rychlostí ω. Určíme tuto úhlovou rychlost.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha14.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Příloha - graf

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky