Zdvihací zařízení s klikovým mechanismem

Zdvihací zařízení se skládá z bubnu poloměru r2 osového momentu setrvačnosti I2 k ose rotace, na který je navinuto (nehmotné) lano pohánějící volnou kladkou poloměru r5, hmotnosti m5 a osového momentu setrvačnosti I5 k ose symetrie, současně s břemenem hmotnosti m6. Pohon se uskutečňuje silou F na píst klikového mechanismu hmotnosti m4, jehož klika poloměru r je pevně spojena s bubnem. Ojnice má délku l, hmotnost m3 a osový moment setrvačnosti ke klikovému čepu (který nechť je zároveň jejím těžištěm) I3. Průběh síly v závislosti na úhlu φ2 natočení bubnu (kliky) je po částech konstantní. Formulujeme pohybovou rovnici mechanismu a připravíme ji pro numerické řešení rozběhu zařízení při nulových počátečních podmínkách (rozběh z klidu).

Schema
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky