Dynamika soustav

Podle druhu zadaných veličin rozlišujeme při řešení dynamiky soustav těles dva základní typy úloh:

  1. Úloha kinetostatiky...

    ...kdy je předepsán druh pohybu (např. rovnoměrný pohyb) tolika členů soustavy, kolik tato má stupňů volnosti. Úkolem je najít polohovou závislost statických akčních účinků, pro udržení předepsaných pohybů. Počítaných statických akcí je nejméně tolik, kolik je předepsaných druhů pohybu. Tyto silové účinky mívají předepsaný směr a počítá se polohová závislost jejich velikosti, při uvažování setrvačných účinků.
  2. Úloha vlastní dynamiky...

    ...kdy jsou předepsána zatížení všech členů zadanými statickými akcemi (známých směrů, jejichž velikosti jsou známými funkcemi poloh, rychlostí, případně času). Úkolem je řešit pohyb jednotlivých členů soustavy, jenž zadané zatížení vyvolá.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky