Pohyb bodu v homogenním gravitačním poli s odporem lineárně závislým na rychlosti

Z výšky h nad povrchem je vystřelen bod hmotnosti m startovací rychlostí v0 pod elevačním úhlem β. Odpor vzduchu aproximujeme silou lineárně závisející na rychlosti pohybu s konstantou úměrnosti k [kg/s]. Statické účinky jsou tíha a odporující síly kvx a kvy.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha3.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky