Pohyb bodu v centrálním poli sil

Centrální silové pole je takové pole sil, kdy v libovolném bodě prostoru nositelka síly působící na pohybující se bod prochází pevným bodem v prostoru (tzv. centrem silového pole). Známou aplikací tohoto druhu pohybu je pohyb planet kolem Slunce resp. družice kolem Země. Střed velmi hmotného tělesa (Slunce v případě planet, resp. Země v případě družic) je centrem ve smyslu předchozí definice, kterým stále prochází nositelka gravitační síly na „bod“ působící. Odvodíme Keplerovy zákony a kvantifikujeme parametry trajektorií pro různé naváděcí rychlosti.

Schema

Příloha - graf

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky