Biomechanika - studijní materiály

Pojivová tkáň

Pod pojmem pojivová tkáň se sdružují buňky s mezibuněčnou hmotou, jejichž funkcí je spojovat různé útvary lidského těla a sloužit jako opory měkčím tkáním. Kromě těchto ryze mechanických funkcí se pojiva rovněž podílejí na imunitě a rovnováze/homeostáze lidského organismu. Nejčastěji zastoupeným typem buněk v pojivových tkáních jsou fibrocyty – buňky s protáhlými výběžky a schopností vytvářet vazivová vlákna obsažená v mezibuněčné hmotě (kolagenní, elastická a retikulární). Druhým typem buněk nacházejících se v pojivové tkáni jsou histiocyty známé spíše pod označením makrofágy, které mají schopnost pohlcovat cizorodé částice.

Podle míry zastoupení jednotlivých typů vazivových vláken a buněk lze pojiva rozdělit do tří různých kategorií:

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky