Biomechanika - studijní materiály

Síla a moment síly

Síla

Síla je vektorová veličina, obvykle se označuje písmenem F a její základní jednotkou v SI soustavě je Newton [N]. V mechanice tuhých těles platí, že síla F je vektor vázaný ke své nositelce (přímce p, viz obr.), po níž je libovolně posunutelný. V mechanice poddajných těles je ovšem vektor síly vázaný ke svému působišti (bodu). Působením síly může dojít ke změně velikosti a směru vektoru rychlosti hmotného bodu či změně pohybu tělesa, v případě poddajného tělesa může dojít i k jeho deformaci.

V třírozměrném prostoru je vektor síly F definovaný pomocí tří složek označujících složky síly ve směru jednotlivých os souřadnicového systému.

Tento vztah lze přepsat pomocí jednotkových vektorů ve směru souřadnicových os

kde i, j a k značí jednotkové vektory ve směru osy x, y a z v daném pořadí. Velikost vektoru síly F lze určit na základě znalosti velikosti složek Fx, Fy a Fz pomocí Pythagorovy věty.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky