Biomechanika - studijní materiály

Deformace a napětí

V mechanice pružných těles se zavádí pojem deformace a napětí.

Deformace

Deformace (přetvoření) je změna tvaru tělesa vlivem působení síly. Rozlišuje se deformace pružná (elastická) a trvalá (plastická). Při pružné deformaci se po odstranění působící síly těleso vrací do původního tvaru, zatímco při trvalé deformaci se těleso do původního tvaru nevrátí a zůstanou na něm trvalé změny.


  • Poměrné prodloužení - vyjadřuje poměr mezi prodloužením tělesa a jeho původní délkou v daném směru (viz obr.)

  • Zkos - vyjadřuje změnu úhlu mezi sousedními stěnami kvádru (viz obr.)

Napětí

Napětí popisuje stav tělesa zatíženého vnějším silovým působením a vyjadřuje vztah mezi silou a plochou, na kterou daná síla působí. Vztah pro výpočet napětí lze zapsat jako:

Složka síly, která působí kolmo na plochu S, způsobuje normálové napětí (tah, tlak), zatímco složka síly působící ve směru tečny k ploše S způsobuje napětí tečné (smykové).


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky