Biomechanika - studijní materiály

Potenciální a kinetická energie, hybnost, moment hybnosti

Tato kapitola se zabývá pojmem energie a dynamikou hmotného bodu a tuhého tělesa (tj. pohybem jako důsledkem působících sil). V rámci jednotlivých podkapitol jsou zde formulovány věty o pohybu hmotného bodu a jejich fyzikální význam. Text je členěn do následujících částí:

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky