Biomechanika - studijní materiály

Základní anatomické roviny a směry

Popis lidského těla nebo jeho částí je tradičně vztažen na tzv. základní anatomické postavení, kdy tělo stojí vzpřímeně, dolní končetiny jsou napnuté a těsně u sebe, hlava hledí přímo dopředu a horní končetiny visí podél trupu tak, že dlaně jsou otočeny dopředu. Pro jednoznačný popis relativní polohy a pohybu jednotlivých částí těla vůči tomuto postavení se zavádějí myšlené roviny, jež jsou na sebe kolmé:

 • mediánní/střední rovina – svislá rovina rozdělující tělo na dvě symetrické části, levou a pravou polovinu
 • sagitální/předozadní roviny – soubor rovin rovnoběžných se střední rovinou
 • transverzální/příčné roviny – roviny procházející tělem v horizontálním směru kolmo na střední rovinu
 • frontální/pravolevé roviny – roviny kolmé na sagitální i transverzální roviny a rozdělující tělo na přední a zadní část

Vedle těchto rovin se pro přesný popis užívají i směry na vybraných osách:

 • podélná svislá osa
  • kraniální (superior) – směr k hornímu okraji těla, k hlavě
  • kaudální (inferior) – směr k dolnímu okraji těla, k chodidlům
 • sagitální/předozadní osa
  • ventrální (anterior) – směr k přední části trupu, ke stěně břišní
  • dorzální (posterior) – směr k zadní části trupu, k zádům
 • transverzální/příčná osa
  • mediální – směr ke střední rovině
  • laterální – směr od střední roviny

Vedle těchto základních směrů se pro popis složitých pohybů v rámci horních a dolních končetin běžně používají zvláštní směry:

 • pro horní končetinu v základním anatomickém postavení:
  • radiální/laterální – označuje směr nebo polohu na vnějším okraji blíže ke kosti vřetenní (latinsky radius)
  • ulnární/mediální - označuje směr nebo polohu na vnitřním okraji blíže ke kosti loketní (latinsky ulna)
 • pro oblast ruky:
  • palmární – směr k dlani
  • dorzální – směr ke hřbetu ruky
 • pro dolní končetinu v základním anatomickém postavení:
  • fibulární/laterální – označuje směr nebo polohu na vnějším okraji blíže ke kosti lýtkové (latinsky fibula)
  • tibiální/mediální – označuje směr nebo polohu na vnitřním okraji blíže ke kosti holenní (latinsky tibie)
 • pro oblast chodidla:
  • plantární – směr k plosce
  • dorzální – směr ke hřbetu nohy
 • pro popis směrů nebo poloh vůči trupu na horní a dolní končetině:
  • proximální – směr k tělu, poloha v horní části dané končetiny
  • distální – směr od těla, poloha v dolní části dané končetiny

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky