Historie katedry

prof. Ing. Miroslava Čapek, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.

Kořeny katedry mechaniky ZČU v Plzni sahají k počátkům technického vysokého školství v západočeském regionu, kdy 17. října 1949 byla zahájena výuka strojního a elektrotechnického inženýrství. Se vznikem Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni byla 1. října 1953 založena Katedra mechaniky a pružnosti vedená prof. Dr. Ing. Miroslavem Šejvlem, DrSc. V roce 1963 byla katedra rozdělena na Katedru aplikované mechaniky pod vedením prof. Ing. Jana Bukovského a na Katedru pružnosti a pevnosti pod vedením prof. Ing. Miroslava Čapka, DrSc.

Prof. Ing. František Plánička, CSc.
prof. Ing. František Plánička, CSc.

K větším strukturálním a personálním změnám na VŠSE v Plzni došlo v roce 1972, kdy pod vedením prof. Ing. M. Čapka, DrSc. vznikla Katedra materiálu a pružnosti, členěná na oddělení materiálu, na oddělení mechaniky a na oddělení pružnosti a pevnosti. V roce 1983 se z oddělení materiálu vytvořila samostatná katedra, a tak znovu po 20 letech obnovila katedra svou původní strukturu i název. Ve vedení katedry v roce 1986 vystřídal prof. Ing. M. Čapka, DrSc. prof. Ing. František Plánička, CSc., který ji vedl až do založení nové Fakulty aplikovaných věd v roce 1990.

Rozhodnutí o začlenění katedry mechaniky do nově vzniklé Fakulty aplikovaných věd nebylo jednoduché. Tradice sounáležitosti s obory strojního inženýrství na vysokých školách v bývalém Československu, dosavadní úspěšná spolupráce se strojírenskou průmyslovou praxí a více než čtyřicetileté působení na Fakultě strojní VŠSE v Plzni byly nakonec převáženy nabídkou vytvoření a garantování nového zaměření počítačová mechanika v rámci nově akreditovaného studijního oboru Matematicko – fyzikální inženýrství. V prostředí nové fakulty s teoretickými obory technického a přírodovědného zaměření si tak katedra mechaniky pod vedením prof. Ing. Vladimíra Zemana, DrSc. začala budovat své postavení a prohlubovat spolupráci s novými pracovišti. Následujících patnáct let bylo obdobím dynamického rozvoje pracoviště spojeného s koncipováním studijního oboru Mechanika, který katedra garantovala v tříletém bakalářském studiu a ve čtyřech specializacích navazujícího magisterského studia. Dále katedra dosud garantuje obor Aplikovaná mechanika v doktorském studijním programu. Paralelně s rozvojem studijního oboru Mechanika se rozvíjela vědecko-výzkumná činnost zaměřená do oblastí dynamiky, lomové mechaniky, biomechaniky a mechaniky mikrostruktur.

prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.

S rozvojem studijního oboru byla zásadně změněna koncepce výuky mechaniky. Nově byly do výuky zařazeny předměty založené na moderních výpočtových a experimentálních metodách, které vyžadují hlubší znalosti matematiky a výpočtových systémů. V roce 1995 katedra zahájila výuku ve specializaci Biomechanika a v roce 2001 ve specializaci Průmyslový design. Obě specializace byly výrazně interdisciplinární. První z nich byla zaměřená na matematické modelování svalových tkání a jejich interakci s tělními tekutinami, byla teoreticky náročná a atraktivní zejména pro matematicky fundované a badatelsky orientované studenty. Interfakultní specializace Průmyslový design, zajišťovaná společně s Katedrou konstruování strojů Fakulty strojní a s Ústavem umění a designu (dnes Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara) ZČU v Plzni, byla orientována na navrhování průmyslových výrobků s důrazem na jejich estetickou stránku. Zde se uplatnili především technicky orientovaní studenti, zdatní v počítačovém modelování.

Od 1. ledna 2005 se katedra mechaniky, posílená o pracovníky bývalého Ústavu mezioborových studií, stala řešitelem nového pětiletého výzkumného záměru Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů. Díky tomu byly na katedře vytvořeny podmínky pro to, aby vedle oddělení mechaniky a oddělení pružnosti a pevnosti mohlo vzniknout nové, třetí oddělení mechaniky mikrostruktur orientované na vědecko-výzkumnou činnost.

Po patnácti letech založení Fakulty aplikovaných věd se k 1. červenci 2005 stal novým vedoucím katedry mechaniky prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., který předtím vedl oddělení pružnosti a pevnosti.

Od roku 2008 garantuje katedra mechaniky bakalářské studijní programy Počítačové modelování v technice s obory Počítačové modelování a Výpočty a design a studijní program Stavební inženýrství s oborem Stavitelství. V navazujícím magisterském studiu garantuje katedra program Počítačové modelování v inženýrství s obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika a Výpočty a design. Ve studijním programu Stavební inženýrství potom obor Stavitelství.

V souvislosti se vznikem oboru Stavitelství vzniklo na Katedře mechaniky v roce 2008 čtvrté oddělení stavitelství.

Katedra mechaniky garantuje v doktorském studijním programu Aplikované vědy a informatika obor Aplikovaná mechanika. V letech 1990 až 2013 byl předsedou oborové rady prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. Od roku 2013 je předsedou oborové rady prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. Od roku 1993 obhájilo 69 studentů doktorského programu své disertační práce, z nichž celkem 21 získalo ocenění v prestižních soutěžích o Babuškovu cenu, cenu prof. Valenty a prof. Čiháka v biomechanice, cenu Siemens, cenu České nukleární společnosti a cenu rektora ZČU v Plzni. Většina našich absolventů doktorského studia významně přispívá k vysoké grantové výkonnosti katedry a našla výborné uplatnění ve svém oboru.

Od roku 2012 se většina pracovníků katedry mechaniky postupně zapojila do řešení evropského projektu OP VaVpI Nové technologie pro informační společnost. Na našem pracovišti je řešen výzkumný program P3 Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur.

Katedra mechaniky je vybavena na velmi dobré úrovni počítači, výpočtovými programy a experimentálním zařízením. Má rozvinutou rozsáhlou spolupráci s vysokými školami a výzkumnými pracovišti nejen v ČR, ale i v zahraničí a disponuje širokou nabídkou zahraničních stáží pro studenty a doktorandy.